ISSN 2663-2675 e-ISSN 2663-2683
uk Українська

Загальні вимоги до оформлення рукописів

 1. До друку приймаються статті, написані українською або англійською мовами, які раніше не публікувалися і не були передані на розгляд для публікації в інші видання (зокрема й електронні).
 2. Статті англійською мовою, які були перекладені з української, мають супроводжуватися документом з текстом мовою оригіналу, оформленому відповідно до встановлених вимог. Такі статті попередньо проходять в редакції перевірку якості перекладу. У разі неналежної якості мови, стаття повертається на доопрацювання.
 3. Редакція журналу пропонує авторам послугу перекладу їх статей англійською мовою за запитом авторів.
 4. Стаття має містити контактну інформацію авторів: телефони та e-mail (не публікуються) для можливості оперативного вирішення питань, які виникають. Адреси електронної пошти повинні бути достовірними.
 5. До розгляду приймаються статті у форматі *.doc або *.docx. Усі нетекстові об'єкти створюються вбудованими засобами Microsoft Word (елементи необхідно згрупувати). Графіки та рисунки мають бути високої якості (600 dpi для графіків і 300 dpi для кольорових і ч/б малюнків) і виконані з можливістю їх редагування, а формули створені за допомогою редактора Microsoft Equation. Ілюстрації дозволяється розміщувати в самій статті (по центру, обтікання зображення текстом забороняється) або подавати у вигляді окремих файлів у форматі JPG. Усі графіки, малюнки, таблиці та формули мають бути пронумеровані і подані після посилання на них у тексті.
 6. Текст статті та метаданих мають бути набрані шрифтом Тimes New Roman, кегль – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 pt, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,0 см.
 7. Обсяг статті (без метаданих) має становити не менше 6 сторінок (від 3000 до 7000 слів), включно з таблицями, графіками, малюнками, а також бібліографічним списком.
 8. Наявність УДК і Списку використаної літератури є обов'язковим.
 9. Стаття обов'язково має містити повний обсяг метаданих, наданий 3-ма мовами (українською та англійською), до яких належать:
  • повністю прописані ім'я, по батькові та прізвище авторів, їх науковий ступінь, звання, посада, місце роботи або навчання з обов'язковим зазначенням структурного підрозділу навчального закладу (кафедра / факультет / інститут тощо);
  • назва статті (має бути інформативною, цікавою науковій спільноті, вказувати на досліджувану в статті проблему);
  • анотація (не менше 1800 знаків з пробілами, враховуючи ключові слова; має висвітлювати актуальність, мету, методику аналізу проблеми, результати дослідження, наукову новизну, а також практичну значущість);
  • ключові слова та словосполучення (від 4-х до 7-ми), які стосуються теми дослідження, не дублюють назву статті та не складаються із загальних слів.

Метадані публікуються в журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних українських і зарубіжних інформаційних та наукометричних базах.

 ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. При написанні статті, автор повинен вказувати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які були використані в тексті. Список використаної літератури повинен представляти нові джерела (за останні 3 роки) і на 30 % складатися з наукових робіт, які включені в журнали, що входять до бази даних Scopus або Web of Science.
 2. Посилання в тексті на джерела необхідно вказувати у квадратних дужках із послідовною нумерацією, наприклад «... у роботах [1–3] ...». В одному цитуванні не дозволяється згадувати більше 3-х джерел.
 3. Ігнорування правил запозиченого тексту (відсутність лапок при прямому цитуванні, посилань на джерела тощо) може стати причиною до того, що деякі фрагменти статті буде розцінено як плагіат, у зв'язку з чим робота з дослідженням буде припинена, а в публікації буде відмовлено.
 4. Редакція рекомендує уникати посилань на роботи 10-тирічної давнини і більше.

 ВИМОГИ ДО СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Список використаних джерел має бути наданий українською та англійською мовами. Бібліографічний список, поданий українською мовою оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015. Англійський варіант подається згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA 6th Referencing Style.
 2. Список використаних джерел повинен містити не менше 15-ти найменувань і надавати релевантні наукові роботи останніх 3-х років, що індексуються в базах даних Scopus або Web of Science.
 3. На кожне джерело в списку літератури має бути хоча б одне посилання в тексті. Відсутність цитування може бути підставою у відмові публікації статті.
 4. Посилання на власні роботи авторів статті (самоцитування) допускаються, але не більше 10 % від загальної кількості джерел.

Приклад оформлення списку літератури українською мовою Приклад оформлення списку літератури англійською мовою