Публікаційна етика

Редакційна колегія наукового журналу «Зовнішні справи» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів тощо.

У своїй діяльності редакція керується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, "Publishing Ethics Resource Kit" видавництва Elsevier.

Редакційна колегія журналу дотримується таких правил підтримки публікаційної етики:

 • дотримання основних принципів видання: науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
 • безумовна лояльність до всіх суб’єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;
 • широке застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації.

Прийняття рішень щодо публікацій

Редактор приймає рішення про публікації представлених статей. Він керується політикою журналу, що заснована виключно на академічній цінності та висновках рецензентів. Редактор дотримується сучасних правил стосовно наклепів, порушення авторських прав і плагіату.

Редактор не може використовувати не опубліковану інформацію у власних дослідженнях без письмової згоди автора. Редактори мають приймати відповідні рішення щодо розгляду етичних скарг до представленого рукопису або опублікованої статті.

Редактор журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства або політичних уподобань авторів.

Конфіденційність

Редактор і редакційна колегія не розголошують інформацію про представлені рукописи (авторів, теми, тексти тощо). Будь-який рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ. Редактор і редакційна колегія зобов'язуються без необхідності не розкривати інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, інших наукових консультантів і видавця.

Вирішення конфлікту інтересів

Неопубліковані матеріали не мають використовуватися у будь-яких дослідженнях редактора, рецензентів або інших осіб без письмового погодження авторів.

Редактори, рецензенти та наукові консультанти зобов'язуються брати самовідвід від розгляду рукописів у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями і, можливо, іншими організаціями, пов'язаними з рукописом.

Редакційна колегія зобов'язується приймати адекватні відповідні заходи у разі виникнення конфліктних ситуацій і претензій, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів.

Журнал «Зовнішні справи» може вирішувати питання щодо претензій або сумнівів відносно неправомірних дій, що стосуються досліджень або публікацій, висунуті читачами, рецензентами або іншими особами. Крім того, видавництво залишає за собою право інформувати читачів про вирішення конфліктних ситуацій.

Обов’язки редакційної колегії:

 • дотримуватися шанобливого та коректного ставлення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;
 • не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
 • не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю журналу, суперечать його редакційній політиці та є вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
 • забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного (сліпого) рецензування.

Обов’язки рецензентів:

 • без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також статус або місце роботи автора;
 • дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;
 • ставитися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії мають носити конфіденційний характер;
 • не використовувати неопубліковані дані з рукопису;
 • надавати об’єктивну, аргументовану та коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

Обов’язки авторів статей:

 • забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, усі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням першоджерел;
 • не допускати надмірного запозичення і плагіату у будь-яких формах; не допускати автоплагіату;
 • гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання.

Надсилаючи матеріали для публікації в науковому журналі «Зовнішні справи», автори погоджуються з тим, що, у випадку прийняття матеріалів до публікації, останні можуть бути розміщені в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами.

У тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації – у вигляді списків джерел літератури (включно з особистими раніше опублікованими роботами авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань.

Автори зобов'язуються надавати статтю для розгляду тільки в журнал «Зовнішні справи». Подання одного і того ж рукопису одночасно більш ніж в один журнал сприймається як неетична поведінка і дає підставу для зняття статті з розгляду.

У разі виявлення автором істотних помилок або неточностей в публікації, автор повинен повідомити про це редактора журналу і взаємодіяти з ним з метою якнайшвидшого вилучення публікації або виправлення помилок.

Якщо редактор отримав відомості від третьої сторони про те, що публікація містить суттєві помилки, автор зобов'язаний вилучити роботу або виправити помилки в максимально короткі терміни.

Оригінальність і плагіат

Рукописи, що надходять до редакції журналу «Зовнішні справи» перевіряються на оригінальність.

Автори несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб, просимо авторів дотримуватись етики наукового цитування.

Автори статей мають надавати достовірні результати виконаної роботи і об'єктивне обговорення значущості дослідження. За запитом редактора авторам необхідно надати всі дані, що стосуються рукопису.

Автори зобов'язуються надавати власну, нову (неопубліковану в інших виданнях), оригінальну роботу і, у випадку використання робіт або тверджень інших авторів, мають надавати відповідні бібліографічні посилання або витримки.

Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як порушення публікаційної етики. Більше про це в розділі Протидія плагіату.