Дипломатична служба Марії Донцової: маловідомі грані відомої постаті (персональна історія до колективного портрету українських жінок-дипломаток)

DOI: 10.46493/2663-2675.31(6).2021.43-48

Автори:

Ірина Матяш , Інститут історії України НАН України

Анотація.

Мета статті полягає у висвітленні діяльності Марії Бачинської-Донцової на ниві дипломатичної служби під час її формування як державного інституту в найбільш наближеній до сучасної формі. Методологія дослідження спирається на принципи науковості, історизму, системності. Для виявлення і класифікації джерел застосовано методи архівної евристики та джерелознавчої критики; для дослідження діяльності М. Донцової як представниці жіноцтва в українській дипломатії – методи просопографії. Актуальність дослідження зумовлена браком наукових розвідок, присвячених ролі жіноцтва у становленні української дипломатичної служби доби Української революції 1917–1921 рр., та зокрема недостатнім висвітленням у науковій літературі діяльності М. Донцової як співробітниці українських дипломатичних установ. Наукова новизна результатів дослідження полягає в реконструкції на підставі виявлених архівних джерел діяльності М. Донцової як співробітниці української дипломатичної служби та відображення її персональної історії в колективному портреті українських жінокдипломаток. В історію української дипломатичної служби М. Бачинська-Донцова увійшла як дружина керівника прес-бюро НДМ УНР у Швейцарії, визначного державного і політичного діяча Д. Донцова, якому допомагала в інформаційній та видавничій діяльності, перекладах, забезпеченні контактів з читачами. Своєю невтомною роботою вона продемонструвала істотну роль дружини дипломата в дипломатичній службі. Водночас вона стала однією з представниць жіноцтва в українській дипломатичній службі. Як переважна більшість жінок у складі дипмісій, вона не мала керівних повноважень, але була «універсальним урядовцем», виконуючи функції бухгалтера, перекладача, канцеляриста і урядовця для доручень. Заслуговує на увагу її діяльність у сфері публічної і культурної дипломатії після завершення дипломатичної служби в складі громадських жіночих організацій щодо формування позитивного іміджу України за кордоном, донесення правди про українські проблеми, розроблення інструментарію культурної дипломатії

Ключові слова : жіноче обличчя української дипломатії, М. Донцова (Бачинська), Д. Донцов, дипломатія УНР

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Передерій В. Бачинська-Донцова Марія Михайлівна. Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника / за ред. М.М. Романюка. Львів, 1996. С. 19–21.

2. Шліхта І.В. Штрихи до портрета Марії Донцової. Український археографічний щорічник. 2004. Вип. 8/9. С. 681–694.

3. Маркусь В. Донцова Марія. Енциклопедія української діяспори / Гол. ред. В. Маркусь, спів-ред. Д. Маркусь. Нью-Йорк–Чикаго, 2009. Кн. 1. С. 253.

4. Миронець Н. Листи Юрія Липи до Марії Донцової. Творчість Юрія Липи в культурно-історичному контексті XX століття. Одеса: Астропринт, 2000. С. 89–96.

5. Передирій В.А. Бачинська-Донцова Марія Михайлівна. Енциклопедія Сучасної України / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=41342 (дата звернення: 29.09.2021).

6. Сварник Г. Архів Дмитра Донцова в Національній бібліотеці у Варшаві. Наше слово. 1994. № 20. С. 3.

7. Сварник Г. Доля архіву Дмитра Донцова. Пам’ятки України. 1994. № 3–6. С. 122–128.

8. Сварник Г. Кілька документів до біографії Дмитра Донцова. Записки НТШ. 1995. Т. CCXXIV. С. 488–497.

9. ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп.1. Спр. 9. Арк. 2.

10. ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп.1. Спр. 9. Арк. 3.

11. ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп.1. Спр. 9. Арк. 4.

12. ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп.1. Спр. 9. Арк. 7.

13. ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп.1. Спр. 9. Арк. 5

14. Байдак М. Втеча і повернення: українки в лавах Січових стрільців. URL: https://uamoderna.com/md/baidakwomen-and-war (дата звернення: 04.09.2021).

15. Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917‒1924): документи і матеріали / авт. передм., упоряд.: І.Б. Матяш та ін.; редкол.: К.І. Грищенко (голова) та ін. Київ: Видавництво гуманітарної літератури, 2010. С. 293–295.

16. ЦДАВО України. Ф. 3542. Оп.1. Спр. 1. Арк. 20.

17. Донцов Д. Рік 1918. Торонто: Накладом видавництва «Гомін України», 1954. С. 103, 109.

18. ЦДАВО України. Ф. 3543. Оп.1. Спр. 14. Арк. 49–49 зв.

19. Суровцова Н. Спогади. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1996. С. 146.

20. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884–1939. Київ: Либідь, 1995. С. 317.

21. Сосновський М. Дмитро Донцов – політичний портрет: з історії розвитку українського націоналізму. Нью-Йорк; Торонто: Наукове Товариство ім. Шевченка Бібліотека Українознавства, 1974. С. 181.