Культурна дипломатія на Близькому Сході (на прикладі Лівану)

Автори:

Ігор Осташ , Надзвичайний та Повноважний Посол України у Ліванській Республіці

Анотація.

Роль культурної дипломатії як інструмента зміц нення національної безпеки, захисту національних інтересів і розбудови національної ідентичності осо бливо зростає і навіть стає критичною через закриті кордони та обмеження прямих контактів під час панде мії та інших світових криз. Особливо важливою є роль «м’якої сили» на Близькому Сході, який відзначається нестабільною політичною, економічною та безпековою ситуацією, а також довготривалою війною у Сирії, що помітно впливає на розвиток подій у регіоні. Особли вих підходів до міжконфесійного діалогу та здійснення культурних проектів близькосхідної культурної палітри вимагає значна конфесійна та етнічна строкатість. Ліван є країною надзвичайно багатої ранньої християнської історії. Саме через це до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО була занесена Ваді Кадіша (Священна До лина), де знаходяться унікальні печери та монастирі з часів раннього християнства.

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. В. Григорович-Барський. Мандри по Святих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / Пер. з давньоукр., післям. та прим. П. Білоуса; Передм. О. Субтельного; за ред. М. Москаленка. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2000. – 768 с.

2. А.М. Добрянський. Лідія Липковська / А. М. Добрянський. – Чернівці: Буковина, 2000. – 47 с.

3. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890 – 1941): [в 2 т.] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ: [Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України], 2005. – (Наукова спадщина сходознавців). Т. 1: 1890 – 1917 / відп. ред. вип. О. Д. Василюк. – 2005. – 499 с.

4. Книга Чесного Непорочного Євангелія, Світильника, що сяє й освітлює: Євангеліє Мазепинське (арабське) / упор., передмова І. Осташ; вступ. слово митрополит Олександр (Драбинко), І. Осташ; наук. ред. В. Рибалкін; пер. В. Даллул. – К.: Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира, 2021. – 409 с., іл.

5. Кримський А. Бейрутські оповідання (1897) / А. Кримський. – Київ: Друк. Укр. наук. т-ва, 1919. – 72 с.

6. Кримський А. Пальмове гілля. Екзотичні поезії. Частина I (1898 – 1901). Частина II (1903 – 1908). – К.: Видавниче Т-во «Слово», 1923. – 167 с.

7. Крымский А.Е. Письма из Ливана (1896–1898) / А.Е. Крымский. – М.: Наука, 1975. – 312 с.

8. І. Осташ. Український Ліван / І. Осташ. – Київ: Дуліби, 2019. – 368 с.

9. ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 3. Спр. 45. Арк. 3.

10. Dining with Diplomats. Lebanon. Ambassadors’ Personal Stories & Favorite Recipes / Vivanne Enea & Sabina Llewellyn-Davies.

11. Joseph S. Nye Jr. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone / Joseph S. Nye Jr. – Oxford University Press, 2002. – 222 p.

12. Muzaff er Pasha, New Governor of the Lebanon // The Illustrated London News. – 1902. – October 11. – Режим доступу : http://www. lookandlearn.com/history-images/U276158/Muzaff er-Pasha-New-Governor-of-the-Lebanon?img=165768&cat=history-pictures