Сфера вищої освіти як інструмент «м’якої сили» у зовнішній політиці держави

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-7-8-8

Автори:

Вітор Пашков , кандидат політичних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Анотація.

Розглянуто потенційні можливості використання вищої освіти, підготовки іноземних студентів для забезпечення зовнішньополітичних інтересів. Було виявлено, що протягом останніх 20-30 років провідні країни активно використовують власні коледжі та університети як агенти публічної дипломатії, отримуючи не лише фінансові вигоди від навчання іноземців, але й політичні ефекти. Експорт вищої освіти, залучення іноземних студентів у сучасних умовах стає ефективним інструментом «м’якої сили» в тих країнах, які можуть отримати вигоду від наслідків інтернаціоналізації освітнього простору. Навчання іноземців дозволяє країнам-експортерам освіти делікатно покращувати свій імідж на міжнародній арені, просувати власні інтереси у двосторонніх відносинах, просувати власні політичні та культурні цінності та врешті-решт м’яко формувати мережі міжособистісних контактів та впливових осіб, які можуть бути використані майбутнє за впливом. до політичного порядку денного інших країн. На прикладі США, СРСР, Франції, Австралії, Китаю, Японії проаналізовано роль університетів у покращенні міжнародного іміджу країни та двосторонніх відносин, що поширюються геополітичний вплив. У цьому контексті аналізується сучасний стан, проблеми та перспективи використання освіти іноземців у вітчизняних університетах для просування політичних та економічних інтересів України на міжнародній арені. Для цих органів влади слід активізувати свою дипломатичну роботу, розробити та затвердити відповідну державну стратегію, яка координує дії різних міністерств, особливо Міністерства освіти і науки та Міністерства закордонних справ, та інституційну політику університетів.

Ключові слова : експорт вищої освіти, м'яка сила, геополітичний вплив, публічна дипломатія, агенти впливу, зовнішня політика.

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

 1. Антюхова Е. Образование как «мягкая сила» в современных зарубежных и российских политологических исследованиях / Е. Антюхова // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2018. – Т. 23. №4. – С. 197 – 209.
 2. Панова Е. Высшее образование как потенциал мягкой власти государства / Е. Панова // Вестник МГИМО (У). – 2011. – № 2. – С. 157 – 161.
 3. Бєлоусова Н.Б. «М’яка» сила як потенціал зовнішньополітичного впливу держави / Н.Б. Бєлоусова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107 (Ч. I). – С. 148 – 151.
 4. Білоцерківська Н.Г. Освіта як елемент політики «м’якої сили»: сучасні політичні реалії України / Н.Г. Білоцерківська // Сучасне суспільство. – 2016. – Вип. 2 (12). – С. 24 – 31.
 5. Григорян А.В. Высшее образование в контексте «мягкой силы» в системе международных отношений / А.В. Григорян, А.А. Габриелян // Учёные записки ЗабГУ. – 2016. – Том 11, № 2. – С. 14 – 24.
 6. Левченко О.В. Реалізація «м’якої сили» для просування національних інтересів / О.В. Левченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – 2014. – № 3 (52). – С. 40 – 44.
 7. Антюхова Е.П. Фактор образования в «мягкой силе» США, Китая и ЕС: сравнительный анализ Е.П. Антюхова // Сравнительная политика. – 2019. – Т.10 №2. – С. 86 – 98.
 8. Балабанов К.В. Національні стратегії інтернаціоналізації вищої освіти / К.В. Балабанов // Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія. – 2017. – Вип. 20. – С. 172 – 179.
 9. Касаткин П.И. Культурная и образовательная составляющие «мягкой силы» ЄС / П. И. Касаткин, Н. В. Ивкина // Сравнительная политика. – 2018. – Т. 9., № 1. – С. 26 – 36.
 10.  Нагорная О.С. Научное сотрудничество и образовательные контакты в системе советской культурной дипломатии эпохи «Холодной войны» (1945 – 1990 гг.) / О.С. Нагорная // Вестник Пермского университета. Серия «История». – 2018. – Вып. 3 (42). – С. 22 – 30.
 11.  Василенко О. Стратегії інтернаціоналізації і забезпечення доступності міжнародної вищої освіти / О. Василенко // Вісник НАДУ. Серія «Державне управління». – 2019. – №1. – С. 18 – 22.
 12.  Василенко, О. Глобалізація, академічна мобільність та інтернаціоналізація вищої освіти / О. Василенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 24. – С. 106 – 109.
 13.  Вербицька С. Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку, суб’єкти організації / С. Вербицька // Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки.– Вип. 45. – 2009. – C. 20 – 26.
 14.  Дебич М. Інтернаціоналізація вищої освіти: світовий досвід: монографія / М. Дебич. – Суми: Університетська книга, 2017. – 291 с.
 15.  Говоровська О. Інтернаціоналізація вищої освіти України під впливом глобалізації суспільства / О. Говоровська // Наукові записки з української історії: збірник наук. статей. – 2015. – Вип. 37. – С. 124 – 130.
 16.  Лисак О.Б. Освіта іноземців в Україні: сучасний стан, проблеми та маркетинговий погляд на шляхи їх подолання / О.Б. Лисак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 4. – С. 102 – 107.
 17.  Чепурина М.А. Мягкая сила в глобальной политике: Болонские измерения / М.А. Чепурина // Вестник РУДН. Серия: Политология. – 2014. – № 1. – С. 96 – 103.
 18.  Висоцький О. Освітній вимір геополітичної боротьби / О. Висоцький // Гілея: науковий вісник. – 2013. – Вип. 72. – С. 809 – 812.