Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз

DOI: 10.46493/2663-2675.31(5).2021.52-60

Автори:

Олександр Цвєтков , Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація.

Розглядаються теоретичні та практичні підходи до аналізу таких гострих і чутливих проблем міжнародного життя, як конфлікти та загрози в міжнародних відносинах. Їх сучасна багатополярна модель, а також попередня біполярна, характеризуються надзвичайно широким діапазоном історично сформованих і нових гібридних конфліктів, що відбуваються в Європі та майже у всіх частинах світу, і які самі по собі створюють серйозні регіональні та глобальні загрози або є результатом таких загострень. У статті в модернізованому політиконауковому гносеологічному ключі порушуються питання про необхідність виокремлення та відповідного аналізу існуючого різноманіття міжнародних викликів, загроз і конфліктів та здійснення їх типізації та структурування. Завдяки цьому пропонується досягти більшої конкретності в аналізі конфліктних ситуацій та у розумінні можливостей отримання певного геополітичного результату від їх врегулювання, зокрема у протистоянні між Україною та Росією. Тематично з використанням прикладів зі світової та вітчизняної дипломатичної практики показані аналітичні підходи до питання міжнародних загроз на основі теорії міжнародних відносин і відповідного дослідження в експертних та академічних колах з питань війни, миру та конфліктології. Методи застосування Копенгагенської школи теорії сек'юритизації, Нормандського індексу, Концепції онтологічної безпеки тощо визначаються як найбільш доцільні та перспективні серед інших. Також розглянуто моделі структурування конфліктів на основі ціннісних підходів у п'яти сферах і різних рівнях аналізу кризових та загрозливих ситуацій. Останнє пропонується розширити з трьох до чотирьох рівнів аналізу або цільового «розведення по 4-х полицях» конкретної ситуації зі змінним або комбінованим вибором рівня розгляду та вирішення. Поглиблене усвідомлення сучасних конфліктів і загроз має стимулювати міжнародний діалог та сприяти кращому розумінню міжнародної безпеки та пошуку шляхів вирішення наявних конфліктів

Ключові слова : міжнародні відносини, регіональні та глобальні загрози, методи сек'юритизації, нормандський індекс та онтологічна безпека, 4 рівні аналізу конфліктних ситуацій

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. (Національний ін-т стратегічних досліджень – Воєнна безпека; Вип. 8). Київ: ПЦ «Фоліант», 2003. 431 с.

2. Пінцак В.І. Позиція України у процесі врегулювання Придністровського конфлікту: автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2008. 20 с. 

3. Конфлікти на пострадянському просторі: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції / упоряд.: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик. (Львів, 13 грудня 2016 р.). Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2016. 100 с.

4. Бернадський Б.В. Міжнародні конфлікти: курс лекцій. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. 366 с. 

5. Стрельцов Є.Л. Міжнародні конфлікти: спроба визначення. Актуальні проблеми держави і права. 2015. Вип. 75. С. 227–234.

6. Петрінко В.С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці: навч. посіб. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 360 с.

7. SIPRI Yearbook, 2021: Armaments, Disarmament and International Security: Summary. URL: https://www.sipri.org/ sites/default/files/2021-06/sipri_yb21_summary_en_v2_0.pdf (accessed date: 20.05.2021).

8. Turkey-Greece: From Maritime Brinkmanship to Dialogue. Report No. 263 / Europe & Central Asia by May 31, 2021. URL: https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/263-turkey-greece-maritimebrinkmanship-dialogue (accessed date: 22.05.2021).

9. Brussels Summit Communiqué: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 14 June 2021. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm (accessed date: 25.05.2021).

10. Putin’s new Ukraine essay reveals imperial ambitions. 2021. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ putins-new-ukraine-essay-reflects-imperial-ambitions/ (accessed date: 20.05.2021).

11. Chapter 4: Conflict, War, and Terrorism. 2012. URL: https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapt er/0/2/0/5/0205875238.pdf (accessed date: 23.05.2021).

12. Тамбовцева М.А. Теоретический подход копенгагенской школы к обеспечению международной безопасности: основные положения теории секьюритизации. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 9(83) C. 185–187.

13. European Parliament. Mapping threats to peace and democracy worldwide: Normandy Index 2021. URL: https://cutt.ly/ iR9taY3 (accessed date: 20.05.2021).

14. Ejdus F. Conflict, Peace and Ontological Security. 2020. URL: https://www.academia.edu/43886501/Conflict_Peace_ and_Ontological_Security (accessed date: 23.05.2021).

15. Gebhard C. Student feature – Levels of analysis. 2018. URL: https://www.e-ir.info/pdf/72874 (accessed date: 21.05.2021).

16. Бжезінський З. Велика шахівниця. Львів – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2000. 237 с.

17. Aklaev A.R. Dynamics of the Moldova Trans-Dniester ethnic conflict (late 1990s to early 1990s). Ethnicity and Power in the Contemporary World / Ed. by K. Rupesinghe, V.A. Tishkov. Tokyo: United Nations UP, 1996. P. 83–115.

18. Singer J.D. The level-of-analysis problem in international relations. World Politics. 1961. Vol. 14, No. 1. P. 77–92.

19. Singer D. International conflict: Three levels of analysis. World Politics. 1963. Vol. 12, No. 3. P. 453–461.

20. Theorizing security in the Eastern European Neighborhood: Issues and approaches / Ed. by R.Q. Turcsanyi, M. Vorotnyuk. Bratislava Kyiv: STRATPOL, 2018. P. 4–15.