Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945–1957)

DOI: 10.46493/2663-2675.31(5).2021.35-43

Автори:

Ірина Рибачок , Національний університет «Острозька академія»

Анотація.

Стаття присвячена дослідженню становища українського жіноцтва в повоєнній Австрії, де після завершення Другої світової війни опинилася значна частина українських біженців. Українки вели активну громадську діяльність, що спричинило спроби відновити діяльність Союзу українок. Актуальність теми визначається як її малодослідженістю, так і важливістю для історії українського жіночого руху. Метою статті є розглянути спроби консолідації українського жіноцтва, активізації українського жіночого руху, відновлення діяльності Союзу українок в еміграції, основні завдання та напрями роботи українок у повоєнній Австрії. Дослідження побудовано на основі використання документальних матеріалів, що зберігаються в Центральному державному архіві України в м. Львові, споминів осіб, що перебували в Ді-Пі таборах і матеріалах тогочасної української преси. В роботі застосовувались загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція та дедукція) та спеціально-історичні – проблемноісторичний, хронологічний, порівняльно-історичний, що уможливило всебічний аналіз проблеми. У перші повоєнні роки відбувається відродження українського жіночого руху в таборах для переміщених осіб і біженців в Австрії та Західній Німеччині. Активізація діяльності жінок була пов’язана як із необхідністю вирішення низки соціальнопобутових проблем біженців, так і з продовженням традицій українського жіночого руху. Саме в Австрії 1945 р. відновлює свою діяльність Союз українок та виникає ідея створити єдину організаційну надбудову, що об’єднала б українок у нових політичних обставинах та еміграційних умовах (проєкт Союзу українок Європи). Звертається увага на необхідність перегляду завдань українського жіноцтва в еміграції. Хоч повоєнні умови проживання українських біженців у Австрії так і не дозволили реалізувати частину програми українського жіночого з’їзду у Фельдкірху, водночас діяльність місцевих осередків Союзу українок по Ді-Пі таборах мала важливе значення для життя українських громад, оскільки саме жіноцтво активно займалося допомоговою діяльністю, соціальною роботою, організацією культурно-просвітницьких заходів, збереженням національних традицій в умовах еміграції. Дослідження може бути використане для написання узагальнюючих праць з історії життя українців у таборах для переміщених осіб в Німеччині та Австрії по Другій світовій війні, історії жіночого руху та української еміграції

Ключові слова : українки, жіноча організація, Союз українок, втікачі, табори для переміщених осіб і біженців

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Мудрий В. Українська еміграція в Європі. Ювілейний календар-альманах Українського народного союзу на звичайний рік 1949. Джерсі-Сіті, Нью-Йорк: Видавництво «Свобода», 1949. С. 107–123.

2. Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. Т. 1. Роки 1945–1951. Мюнхен: Академічне видавництво д-ра Петра Белея, 1985. 405 с.

3. Wyman M. DP: Europe’s displaced persons, 1945–1951. Philadelphia: Balch Inst for Ethnic Studies, 1989. 257 p.

4. The refugee experience: Ukrainian displaced persons after World War II / Eds. by W.W. Isajiw, R. Senkus, Yu. Boshyk. Edmonton: CIUS, 1992. 517 p.

5. Стрільчук Л.В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни: дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 1999. 174 с.

6. Рудик С.Я. Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки (1945–1953 рр.): авторефер. … канд. іст. наук: 07.00.02. Київ, 2003. 20 с.

7. Подобєд О. Українська планета ДіПі: культура та повсякдення. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. 396 с.

8. Кобченко К. Українці в епоху Ді-Пі: від культури повсякдення до творення (транс)національної громади. Народна творчість та етнологія. 2020. № 1(383). С. 14–22.

9. Bohachevsky-Chomiak M. The women’s movement in the DP Camps. The refugee experience: Ukrainian displaced persons after World War II / Eds. by W.W. Isajiw, Yu. Boshyk, R. Senkus. Edmonton: CIUS, 1992. P. 201–219.

10. Павликовська І. Об’єднання українських жінок у Німеччині. 35 років Об’єднання українських жінок у Німеччині, 1945–1980. Мюнхен: ОУЖ, 1980. С. 13–28.

11. Козак І. Об’єднання українських жінок у Німеччині. 50-ліття СФУЖО: Ювілейна книга Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (1948–1998) / за ред. М. Шпір. Торонто: Видання Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, 2002. С. 170–172.

12. Kichorowska Kebalo M. Exploring continuities and reconciling ruptures. Nationalism, feminism and the Ukrainian Women’s Movement. Aspasia. 2007. Vol. 1. P. 36–60.

13. Рибачок І. Основні напрями діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (1945–1950). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. 2019. Вип. 28. С. 47–55.

14. Волчук Р. Спомини з повоєнної Австрії та Німеччини. Київ: Критика, 2004. 144 с.

15. Кедрин І. Життя – події – люди. Спомини і коментарі. Нью-Йорк: Червона Калина, 1976. 724 с.

16. Книш І. Перші кроки на еміграції. Вінніпег: Культура й Освіта, 1955. 39 с.

17. Кузьмович-Головінська М. Чужиною. Спомини. Торонто: Українське видавництво «Добра Книжка», 1977. 160 с.

18. Заплітна О. Згадка про дитячий садок. Спогади про Ляндек / за ред. Я. Чумака. Торонто: Українська книжка, 1991. С. 74–78.

19. Спогади про Ляндек / за ред. Я. Чумака. Торонто: Українська книжка, 1991. 268 с.

20. Барабаш С. Із життя жіночих організацій Австрії. Наше життя. 1953. Вип. 10. С. 25.

21. Невеселі події в Австрії. Ранок / за ред. І. Марченка. Галіфакс: Орган української консервативно-державницької думки, 1954.

22. Союз українок у таборі Ляндек. Наше життя. 1946. Ч. 7. Р. ІІІ. С. 1. ЦДІАЛ. Ф. 872. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 9.

23. Інформаційний листок Центрального Українського Допомогового бюро (Лондон – Женева). Матеріяли до праць Міжнародної організації для втікачів (ІРО). URL: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/ books/13487/file.pdf (дата звернення: 15.05.2021).

24. Лучків В. Український Жіночий Союз Австрії. 50-ліття СФУЖО. Ювілейна книга Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (1948–1998) / за ред. М. Шпір. Торонто: Видання Світової Федерації Українських Жіночих Організацій, 2002. С. 215–217.

25. Лещенко С. Згасло велике серце. Наше життя. 1955. № 2. С. 8.

26. Французька зона. Напередодні. 1947. № 2. С. 12.

27. ЦДАЗУ. Ф. 75. Оп. 1. Спр. 215. Арк. 5.

28. Гордієва Л. Вісті СФУЖО. Свобода. 1966. Вип. 111. С. 3.