До витоків української еміграції: передумови, основні форми та напрями формування перших зарубіжних груп і колоній етнічних українців

DOI: 10.46493/2663-2675.31(5).2021.15-27

Автори:

Теофіл Рендюк , Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Анотація.

Наголошується на важливості дослідження унікального явища української еміграції, яка має давню історію та глобальні географічні масштаби. Актуальність роботи обґрунтована потребою вивчення джерел української еміграції, формування з часом потужної маси переселенців з України, розселених у всьому світі, які завжди підтримували ідею відродження Української держави і сьогодні відіграють істотну роль у просуванні її інтересів за кордоном. З історичного ракурсу українська еміграція посідає п’яте місце у світі після єврейської, грецької, вірменської та китайської. Першими українці емігрували до Європи та у межах сучасної Росії. У середині XVIII ст. з’явилися перші українські хліборобські колонії в тодішній Австрійській імперії, коли декілька тисяч закарпатських українців у пошуках роботи переїхали до Бачки, Срему й Славонії – регіонів сучасних Сербії та Хорватії. Але значно більше українських селян перебралися на Надволжя, Урал та у Сибір, де вони створювали великі українські поселення серед місцевих росіян. Метою статті є дослідження невідомих дотепер питань щодо мотивів індивідуальної та групової еміграції на ранніх етапах існування Української держави в усіх її формах, джерела формування перших українських хліборобських колоній у країнах Європи, поселень етнічних українців у межах царської Росії, Північної, Південної Америки та в Австралії. Базовою методологічною основою роботи є системний підхід і комплексний аналіз, що дали можливість надати цілісне бачення ролі та місця співвітчизників у формуванні потужної, національно-свідомої та впливової української діаспори. Результатами роботи стало виявлення причин індивідуальної та групової еміграції українців, встановлення географії їх розселення в різних країнах світу, їх роль у засвоєнні вільних до того територій, збереженні рідної мови та національної культури. Практична цінність роботи зводиться до того, що наведений фактичний матеріал, висловленні авторські міркування та зроблені висновки можуть бути використані для підготовки праць з історії України, окремих зарубіжних країн та української діаспори

Ключові слова : мотиви, географія еміграції українців, зарубіжні поселення, діаспора

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. Львів: Друк, 1895. Т. Х: Мазепа. Ч. І. 198 с.

2. Субтельний О. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. Київ: Либідь, 1994. 240 с.

3. Кушнір В.Г. Українці за Дунаєм. Одеса, 2002. 138 с.

4. Рендюк Т.Г. Українці Румунії: національно-культурне життя та взаємовідносини з владою. Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. 150 с.

5. Ріцько В. Українці в Добруджі. Бухарест: RCR Editorial, 2014. 191 с.

6. Чернієнко Д. Українці Казахстану: історія формування та етнокультурні особливості національної меншини. Народна творчість та етнологія. 2019. № 6 (382). С. 14–28.

7. Чухліб Т. «Стародубщина чекає на повернення…»: історичні, історіографічні та політичні проблеми українського субрегіону Російської Федерації. Сiверянський лiтопис. 2014. № 5. С. 230-255.

8. Білий Д. Малиновий Клин. Нариси з історії українців Кубані. Київ: Товариство «Україна», 1994. 120 с.

9. Білий Д.Д. Українці Кубані в 1792–1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей: монографія. Львів-Донецьк: Східний видавничий дім, 2009. 544 с.

10. Котляр М.Ф. Русь язичницька. Київ: Заповіт, 1995. 288 с.

11. Стрижак О. Етнонімія Птолемеєвої Сарматії: У пошуках Русі. Київ: Наукова думка, 1991. 224 с.

12. Материалы для изучения сельских поселений России. Доклады и сообщения третьей научно-практической конференции «Центральночерноземная деревня: история и современность». Воронеж, декабрь 1994 г. Москва, 1994.

13. Броневский В. История Донского войска. Санкт-Петербург, 1834. С. 54.

14. Українці. Східна діаспора: атлас / [текст І. Винниченко; передм. В. Наулко; відп. ред. Р. Сосса]. Київ: Мапа ЛТД, 1993. 26 с.

15. Воссоединение Украины с Россией: Документы и материали в трьох томах / редкол.: П.П. Гудзенко и др. Москва: Издательство Академии Наук СССР, 1953. Т. 1. 1620–1647 годы. 588 с.

16. Субтельний О. Україна: історія. Київ: Либідь, 1991. 512 с.

17. Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа – відомий і невідомий (українською, англійською, французькою, польською та румунською мовами). Київ: АДЕФ-Україна, 2010. 480 с.

18. Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика. Український історичний журнал. 2011. № 4. С. 116–131.

19. Rendiuк Т.Gh. Pylyp Оrlyк – căile moldo-române (în limbile română şi ucraineană). Galaţi, 2016.

20. Григорчук В. Хвилі української еміграції/міграції та українці Румунії. Зошити Міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність та перспективи». Бухарест, 2018. Т. І/2017

21. Рендюк Т.Г. Історична імміграція з України як чинник підтримки та посилення українського етносу Румунії. Зошити Міжнародної конференції «Українці Румунії – історія, сучасність та перспективи». Бухарест, 2019. Т. ІІ/2018.

22. Рендюк Т.Г. Українці в Румунії та румуни в Україні: проблеми минулого та сучасне становище. Київ: Оріон-Принт, 2011. 293 с.

23. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. Київ: ПП Сергійчук M.І., 2008. 560 с.

24. Білокінь С.І. Малиновий край. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій та ін. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла–Мі. С. 471–474. URL: http://history.org.ua/LiberUA/ehu/6.pdf (дата звернення: 10.07.2021).

25. Історія української діаспори / уклад. М.М. Рогожа. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. 153 с.

26. Ясь О.В. Еміграція українського населення. Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій та ін. Київ: Наукова думка, 2005. Т. 3: Е–Й. 672 с. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe? (дата звернення: 11.07.2021).

27. Христинко О.В. Першопочатки української канадської діаспори очима канадців. Гуманітарний журнал. 2009. № 1–2(40–41). С. 134–142.

28. Українці Австралії. Енциклопедичний довідник / ред. В. Шумський, М. Шумський. Сідней: «Вільна Думка» і Товариство Збереження Української Спадщини в Австралії, 2001. 673 с.