Роль профспілок у регулюванні соціально-трудових відносин та формуванні державної політики (на прикладі Австралії)

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-11-12-3

Автори:

Микола Кужельний , кандидат політичних наук

Анотація.

У статті здійснено аналіз функціонального призначення професійних спілок у демократичному суспільстві, їхньої ролі у регулюванні соціально-трудових віносин та формуванні державної політики. На основі ретроспективного аналізу досліджено становлення інституту професійних союзів на прикладі Австралії. Розглянуто досвід їхньої поступової інституціоналізації та становлення як суб’єкта соціально-економічних та політичних відносин. З’ясовано важливу учасницьку роль профспілок для забезпечення соціальної справедливості, підтримки процесів самовдосконалення політики, розвитку демократії та повноспроможної розбудови інститутів громадянського суспільства. Виокремлено значення професійних спілок та союзів для актуалізації у громадському дискурсі питань забезпечення трудових прав громадян, створення належної соціальної інфраструктури відповідно запитам і потребам працівників, підтримки національного виробника та стабільного економічного розвитку загалом. Особливістю профспілок є те, що вони є добровільними громадськими організаціями, створеними для представництва і захисту соціально-трудових прав та інтересів працівників, водночас можуть заявляти, що не займаються політикою. Структури профспілок можна охарактеризувати як частину політичної системи, наділеної організаційними, нормативно-правовими, ідеологічними ресурсами, що визначає їхню суб’єктність у політиці, тобто дозволяє їм виконувати ролі учасників політичного процесу. У багатьох країнах профспілки активно беруть участь в політиці. В їхній організаційній структурі передбачений спеціальний підрозділ, що займається політичною діяльністю. Такий «політичний відділ» надає можливість забезпечення того, що позиція членів профспілок буде озвучена і почута на політичній арені, а також інформуватиме про позиції лідерів профспілок. Цінними союзниками профспілок у їхній агентності прогресивних соціальних змін є як громадські організації, політичні партії, так і, власне, органи державної влади та представники великого капіталу.

Ключові слова : професійні спілки, професійні союзи та асоціації, протекціонізм, Лейбористська партія Австралії, робітничий рух, соціальне партнерство

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

 1. Андрушків Б. Організація співпраці профспілок з політиками як вектор удосконалення управління суспільством / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Review of transport economics and management. – 2019. − № 2(18).
 2. Андрушків Б. Регіональні профспілки України – рецидив тоталітарного минулого чи дієвий інструмент соціально-економічного захисту працюючих незалежної держави? – Тернопіль: Лібра-Тера, 2005. – 420 с.
 3. Дороніна О. Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 202 – 207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_9_34.
 4. Запара С. Роль профспілкової організації в системі вирішення трудових спорів в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2013. – Вип. 22. − Т.1. − Ч.1. – С. 146 – 150.
 5. Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі: Зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (5 червня 2019 року) [Борисов О.С., Вопілов О. М., Ївженко Ю. В.; за заг. ред. д.ф.н., проф. Буяшенко В. В.]. – Київ: Четверта хвиля, 2019. – 62 с.
 6. Мельник А. Роль профспілкового контролю в здійсненні нагляду й контролю за дотриманням трудового законодавства / А. Мельник // Юридичний вісник. – 2014. – № 5. – С. 233 – 238.
 7. Мокра Л. Профспілки як класичні групи інтересів в Україні // Політологія, Соціологія, Філософія. – 2010. – Вип. 14. − С. 103 − 106.
 8. Піфко О.О. Конституційно-правові засади організації та діяльності професійних спілок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правове дослідження. Дис. … доктора юридичних наук, Ужгород 2019.
 9. Тарасенко Н, Профспілки в Україні як чинник соціально-політичного розвитку: історичний досвід, сучасний стан і перспективи [Електронний ресурс] /  Н. Тарасенко  //Резонанс. – 2016. – № 62. – С. 3 – 15. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/rezonans/2016/rez62.pdf. 
 10. Australian Bureau of Statistics, Cat No. 6310.0: SUMMARY OF FINDINGS, https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/6310.0
 11. Employers and Workmen Act, 1875, http://www.irishstatutebook.ie/eli/1875/act/90/enacted/en/print.
 12. Griffiths, Phil (4 July 2002). "Towards White Australia: The shadow of Mill and the spectre of slavery in the 1880s debates on Chinese immigration" (RTF). 11th Biennial National Conference of the Australian Historical Association.
 13. History. Australian Council of Trade Unions https://www.actu.org.au/about-the-actu/history.
 14. Kearns, R.H.B. 1982, The Mines of Broken Hill, Broken Hill, A Pictorial History, Broken Hill Historical Society, Broken Hill.
 15. Linden, M. van der. Global Labour: A Not-so-grand Finale and Perhaps a New Beginning. In: Global Labour Journal, 20167(2), pp. 201-210.
 16. Markey, Raymond (1 January 1996). «Race and organized labor in Australia, 1850–1901». Highbeam Research.
 17. McGuire Donna and Scherrer Christoph Developing a labour voice intrade policy at the national level. 2010 https://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Working_Papers/GLU_WP_No.8.pdf.
 18. Origins of the 8-hour day, State Library of Victoria, http://ergo.slv.vic.gov.au/explore-history/fight-rights/workers-rights/origins-8-hour-day.
 19. Painter A. United Labor Party elected to Legislative Council // Professional historians Australia, http://www.sahistorians.org.au/175/chronology/may/9-may-1891-united-labor-party-elected-to-legislati.html.
 20. Speech to Colonial Conference of 1897, quoted in J. Holland Rose et al., eds. The Cambridge History of the British Empire: Volume VII: Part I: Australia (1933).
 21. Wendy Lewis, Simon Balderstone and John Bowan. Events That Shaped Australia. New Holland (2006).