ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗОВНІШНІ СПРАВИ І ДИПЛОМАТІЯ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДИЛЕМИ ВЕСТФАЛЬСЬКОГО КОНГРЕСУ І ВЕСТФАЛЬСЬКОГО МИРУ

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-4-3

Автори:

Вячеслав Ціватий , кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація.

У статті проаналізовано Тридцятилітню війну (1618 - 1648) як важливу історичну подію для політичного та дипломатичного та інституційного розвитку Європи. Приділено увагу дипломатичним інструментам, національній специфіці та особливостям переговорів щодо Конгресу європейських країн. Результати Вестфальського конгресу послужили важливим стимулом для подальшого соціально-економічного, безпекового, політичного та дипломатичного європейського розвитку. Практичні досягнення Вестфальського конгресу та досвід, набутий європейською дипломатією кінця XVIII - початку XIX століття, визначили майбутній інституційний розвиток світової дипломатії, зовнішньої політики та міжнародного права, не втрачаючи своєї актуальності і сьогодні. На межі середньовіччя та раннього сучасності відбувається об'єктивний процес, зумовлений запуском інституційного дизайну зовнішньої політики та дипломатичних служб провідних країн Європи. Відповідно, існує взаємозв'язок між оригінальними поняттями та пріоритетами: «Європа», «ідентичність», «людство», «зовнішня політика» та «дипломатія», «війна» та «мир» тощо. До цього питання, пов'язані із сучасністю та оцінкою різних державно-правових форм та типів державного управління, інституціональних політичних процесів, характеристик реальності та ідеалів створюють завдання та висвітлюють практику моделей влади дипломатії, інститутів дипломатії, гуманістичні традиції дипломатичних інструментів тощо. У статті розглянуто аналіз зовнішньої політики та дипломатії європейських держав середньовіччя. Особлива увага приділяється інституційному розвитку громадської та політичної думки, а також інституційній та дипломатичній практиці в Європі. Особлива увага приділяється інституційному розвитку дипломатичних служб, дипломатичним інструментам, стандартам протоколу, етикету та церемонії провідних країн Європи. Напрями еволюції теорії та практики дипломатії в історичній перспективі. Проаналізовано професійні вимоги до дипломатів та державних службовців, які займаються зовнішньою політикою в контексті конкретного історичного періоду своєї діяльності та наступності дипломатичної практики. У статті розглядаються події Тридцятилітньої війни 1618 - 1648 років, боротьба за національний суверенітет та створення національної держави, укладення мирного договору та формування нової системи міжнародних відносин.

Ключові слова : зовнішня політика, дипломатія, інституціоналізація, Тридцятилітня війна (1618 - 1648), Вестфальська система міжнародних відносин, Вестфальський конгрес (1814 - 1815 рр.), Вестфальський мир, Європа

Мова статті : Українська

Список пристатейної літератури :

1. Ціватий В.Г. Віденський конгрес 1814 – 1815 рр.: інституціональний вердикт європейського політико-дипломатичного та суспільно-історичного розвитку / В.Г. Ціватий // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 25: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. Ред. С.В. Віднянський. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2016. – С. 229 – 246.

2. Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618 – 1648) в событиях и коллективной памяти Европы / науч. ред. и сост. Ю. Е. Ивонин и Л. И. Ивонина. – М.: Транс-Лит, 2015. – 564 с.

3. Black J. A History of Diplomacy / Jeremy Black. – Reaktion Books, 2010. – 312p.

4. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

5. Ціватий В.Г. Європейська зовнішня політика доби раннього Нового і Нового часу: проблеми інституціоналізації (теоретико-методологічний аспект) / В.Г. Ціватий // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К.: «ДЕМІД», 2000. – Вип. 4. – С. 268 – 274.

6. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 426с.

7. Barbiche B. Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne. XVI-e – XVIII-e siècle / Вernard Barbiche. – Paris: Presses Universitaires de France, 2012. – 369р.

8. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. – М., 1976.

9. Wilson W. A tragic farce: the Fronde (1648–1653). – Exeter, 1998. 

10. Беляев М.П. Французская и имперская дипломатия в поисках мира: Из истории Вестфальского мирного конгресса. – М., 2000. – 111с.

11. Jarrett Mark. The Congress of Vienna and its Legacy. War and Great Power Diplomacy After Napoleon / Mark Jarrett. – London/New York, I.B. Tauris, 2013. – 522p.

12. Lentz Thierry. Le congrès de Vienne. Une refondation de l’Europe, 1814 – 1815. – Paris, 2013. – 400p.

13. Acta Pacis Westphalicae. Serie III C. Band IV. Diarium Lambergi 1645 – 1649 / Bearb. von F. Bosbach. – Münster, 1986.

14. Corps universelle diplomatigue du droit des gens / Par J. du Mont. Amsterdam, 1728. – T. VI. – pt. I.

15. Correspondance inedite du Grand Conde // Louis Joseph de Bourbon Conde (prince de), Charles Louis de Sevelinges. Mémoires pour servir à l’Histoire de la Maison Condé / Par L.-G. Michaud. – T. I. – P., 1820.

16. История Европы. От средневековья к новому времени. – М., 1993. – Т.3.

17. Livet G. L’équilibre européen de la fin du XVе à la fin du XVIII е siècle / Georges Livet. – Paris: PUF, 1976. – 231р.

18. Вестфальський мир 1648 року і організація міжнародного правопорядку // Гернот Білер, Анатолій Дмитрієв. Вестфальський мир 1648 року (до 350-ї річниці договорів). – К.: Ін Юре, 1998. – С. 11 – 78.

19. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555 – 1648. – СПб., 2002.

20. Прокопьев А.Ю. Тридцатилетняя война в современной немецкой историографии // Альманах «Университетский историк». – СПБ.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. – Вып. 1.

21. Guthrie W.P. The later Thirty Years War. From the battle of Wittstok to the Treaty of Westphalia. Westport (Connecticut). – London, 2003.

22. Pages G. La guerre de Trente ans. 1618-1648. – P., 1939.

23. Ивонина Л.И., Прокопьев А.Ю. Дипломатия Тридцатилетней войны. – Смоленск, 1996. – 226с.

24. Wedgwood Veronica. The Thirty Years War. – New York: New York Review Books, 2005. – 536p.

25. Веджвуд Сесили Вероника. Тридцатилетняя война. – М.: ACT, Астрель, Полиграфиздат, 2012. – 571 с.

26. Arndt Johannes. Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648. – Stuttgart: Reclam, 2009.

27. Peter H. Wilson. The Thirty Years War. Europe's Tragedy. – Harvard: Harvard Univercity Press, 2012. – 996 р.

28. Bonney R. The Thirty Years' War 1618-1648. – Osprey, 2002. – 96 p.

29. Dickmann F. Der Westfalishe Frieden. – Munster, 1965.

30. Henri d’Orléans, Duc d’Aumale. Histoire des princes de Condé pendant les XVI et XVII siècle. – Vol. 5. – P., 1889.

31. Lettres du cardinal Masarin pendant son ministere / Par M. A. Cheruel et G. Avenel. – T. III. – P., 1877.

32. Parrot D. War, Government and Society in France, 1624 – 1642. – Cambridge, 2006.

33. Alcalá-Zamora J. España, Flandes y el mar del Norte (1618 – 1639): La última ofensiva europea de los Austrias madrileños. – Barcelona, 1975.

34. Benecke G. Germany in the Thirty Years War. – Munster, 1978.

35. Чухліб Т. Магнат, Козак і Гайдамака. Боротьба за владу Русі – України з короною польською (1569-1769рр.). – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2018. – 256с.

36. Мабли Г. Б. де. Принципы переговоров: пер. с фр., примеч. и указ. Л. А. Сифуровой. – Москва: Научная книга (НК), 2014. – 295 с.

37. Кальер Франсуа де. Каким образом договариваться с государями: Рус. пер. 1757 г. Репр. воспроизведение изд., выпущ. в Санкт-Петербурге в 1772 г., с прил. – М.: МИА, 2001. – 290с.

38. Циватый В.Г. Ментальные и смысловые интерпретации концептов «война» и «мир» в теории дипломатии и практике международных отношений раннего Нового и Нового времени: ретроспективный и институциональный дискурсы // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918 г. – начало ХХІ в.): сб. научных статей. – Витебск, 2019. – С. 9 – 13.