EDUCATIONAL IDEAL OF YOUNG UKRAINIAN IN THE FACE OF EMIGRATION CHALLENGES: IDEAS OF LEADING OLAST FIGURES IN THE SECOND HALF OF 1940S

DOI: 10.46493/2663-2675-2020-9-10-3

Authors:

Tetiana Perga , PhD in History senior researcher State Institution “Institute of World History of NAS of Ukraine”

Abstract.

Зростання відтоку за кордон талановитої та працездатної частини нашого суспільства, зокрема молоді, є одним із викликів розвитку сучасної України. Це загрожує швидкою денаціоналізацією цієї групи населення. Ця ситуація актуалізує вивчення досвіду іноземних українців у формуванні особливої ​​системи національно-патріотичного виховання, яка могла б мінімізувати негативні наслідки цього процесу. Мета статті - вивчити ідеї пластових лідерів у формуванні виховного ідеалу молодого українця за кордоном. Предметом дослідження є ідеї Володимира Яніва, Юрія Старосольського та Євгена Кульчицького-Хата. Дослідження базується на аналізі публікацій ряду пластових видань; деякі джерела вперше були введені в науковий обіг. Хронологічні рамки охоплюють 1945-1948 роки. Це визначається активізацією інтелектуальних досліджень у цій галузі з огляду на початок масового переселення українців з таборів ді-пі до США, Канади, Австралії та інших країн. Визначено основні загрози для українців у місцях нового поселення. З’ясовано причини підвищеної уваги до розвитку виховного ідеалу молодого українця. Запропоновано визначення освітнього ідеалу молодого українця за кордоном. Зроблено висновок, що наприкінці 1940-х років лідери Пласту вважали такі риси характеру соціальними, моральними та національними, любов до прекрасного, моральну та фізичну гармонію, важливими для включення в такий ідеал. Не менш важливим було подолання комплексу неповноцінності, виховання гордості за Україну, її історію та культуру та позиціонування молодих поколінь не як "бідних емігрантів", а як емісарів України за кордоном. Запропоновано перспективу подальших досліджень. Це подальший розвиток освітніх концепцій та ідеал молодої українки в діаспорі у 1950-1970-х роках. Запропоновано рекомендації щодо України.

Keywords : emigration, diaspora, youth, Plast, national-patriotic education, Volodymyr Yaniv, Yuriy Starosolsky, Yevhen Kulchytsky-Hut

Language of the article : Ukrainian

References :

Список використаних джерел:

 1. Міграційний профіль за 2017 рік [Електронний ресурс]: Державна міграційна служба України. – Режим доступу: https://dmsu.gov.ua/assets/files/mig_profil/migprofil_2017.pdf.
 2. Янів В. До великої мети. Виховний ідеал пластового руху / В. Янів //  Молоде життя. – 1948. – Ч. 1. – С. 5 – 6.
 3. Старосольський Ю. Духовний виряд пластуна / Ю. Старосольський // Молоде життя. – 1948. – Ч. 1. – Ч. 1. – С. 7 – 9.
 4. Кульчицький-Гут Є. Наше довкілля під час мандрівки / Є. Кульчицький-Гут // Молоде життя. – 1948. – Ч. 1. – С. 10.
 5. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс]: Osvits.ua. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/.
 6. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – С. 108.
 7. Sękowski P. Activity of the international community in Europe after the Second World War within the scope of the International Refugee Organization as a model of the aid action towards refugees [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Securitologia-1_2017_119-139.pdf.
 8. Пясецький Ю. З досвідом минулого – думкою в майбутнє / Ю. Пясецький // Пластовий шлях. – 1966. – Ч. 1. – С.  1– 3.
 9. Святий Юрій – опікун Пласту [Електронний ресурс]: Посібник пластового юнацтва. – Режим доступу: http://proba.plast.te.ua/responsibilities/sv-yurij-opikun-plastu/.
 10. Тисовський О. Життя у Пласті / О. Тисовський. – Торонто: Головна Пластова Булава, 1997. – 550 с.
 11. Указ Президента України «Про Національну концепцію співпраці із закордонним українством» [Електронний ресурс]: Верховна Рада України – Режим доступу:
 12.  
 13. Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року. Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 344 [Електронний ресурс]: Урядовий портал – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programi-spivpraci-iz-zakordonnimi-ukrayincyami-na-period-do-2020-roku
 14. Закон України «Про закордонних українців» [Електронний ресурс]: Ліга. Закон – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041582.html