Згідно з п.п. 4 п. 6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України були внесені зміни до вимог оформлення статей.

Вимоги до оформлення статей
 1. Статті, надіслані до журналу, повинні мати:
  • українською та англійською мовами: назву статті, анотацію (не менше 1800 знаків), ключові слова, що визначають тематику статті, інформацію про авторів;
  • пристатейні бібліографічні списки , оформлені відповідно до вимог стандарту бібліографічного опису “Бібліографічній запис. Бібліографічній опис” ( ДСТУ 7.1:2006 );
  • УДК ( можна визначити на сайті teacode.com / online / udc );
  • відомості про авторів;
  • експертний висновок ( “Експертний Висновок про можлівість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації” );
  • бути ретельно відредаговані і бажано супроводжені рецензією;
 2. Обсяг статті 9 000 або 18 000 тисяч знаків (з пробілами);
  • До тексту можуть бути включені графічні матеріали – малюнки, таблиці і т.п. Малюнки і таблиці повинні мати назву. У тексті статті має бути посилання на графічні матеріали. Шрифт – Times New Roman, 14. Параметри сторінки – поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см. Інтервал 1,5.
 3. Стаття разом із заявкою на публікацію і експертним висновком може надсилатися електронною поштою (e-mail: olga_taukach@ukr.net,) або звичайним поштовим відправленням з вкладенням паперового та електронного варіанту на будь-якому з носіїв (СD, DVD, флеш). Файли необхідно іменувати відповідно до прізвища першого автора, наприклад, “Супруненко”. Не можна в одному файлі поміщати кілька статей.
 4. Для контактів з редакцією вказати поштову адресу, номери телефонів, факсу , електронну пошту.
СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК НАЗВА СТАТТІ (великими літерами).

Прізвище та ініціали автора. Повна назва організації (порожній рядок )

Анотації: українською та англійською мовами . Структура анотацій: прізвище та ініціали автора, назва статті, текст анотації. Ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг ключових слів: 5-10 слів. Вступ: актуальність, аналіз досліджень і публікацій (з посиланням на літературні джерела), виділення невирішених раніше проблем, яким присвячується стаття. Мета і завдання. Автор також може включати: об’єкт, предмет, методи та організацію дослідження. Результати дослідження. Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновки. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Література. Вся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена в тексті вигляді посилання (у квадратних дужках). (порожній рядок ) Прізвище та ініціали автора англійською мовою. Переклад прізвища та назви статті – обов’язкові!

ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ ! АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ .
ВСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ Обов’язково надіслати Авторську довідку двома мовами (українською та англійською) з наступною інформацією:
АВТОРСЬКА ДОВІДКА:
 • прізвище, ім’я, по-батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • займана посада;
 • науковий ступінь;
 • контактні телефони (мобільний телефон).