Наказом МОН України № 1609 від 09. 12 .2013 видання “Зовнішні справи” внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України переліку наукових фахових видань з історичних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Вимоги до оформлення статей
 1. Статті, надіслані до журналу, повинні мати:
  • російською та англійською мовами: назву статті, анотацію (4-6 рядків), ключові слова, що визначають тематику статті, інформацію про авторів;
  • пристатейні бібліографічні списки , оформлені відповідно до вимог стандарту бібліографічного опису “Бібліографічній запис. Бібліографічній опис” ( ДСТУ 7.1:2006 );
  • УДК ( можна визначити на сайті teacode.com / online / udc );
  • відомості про авторів;
  • експертний висновок ( “Експертний Висновок про можлівість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової інформації” );
  • бути ретельно відредаговані і бажано супроводжені рецензією;
 2. Обсяг статті 9 000 або 18 000 тисяч знаків (з пробілами);
  • До тексту можуть бути включені графічні матеріали – малюнки, таблиці і т.п. Малюнки і таблиці повинні мати назву. У тексті статті має бути посилання на графічні матеріали. Шрифт – Times New Roman, 14. Параметри сторінки – поля: верхнє, нижнє, ліве і праве – 2 см. Інтервал 1,5.
 3. Стаття разом із заявкою на публікацію і експертним ​​висновком може надсилатися електронною поштою (e-mail: olga_taukach@ukr.net, jvaleeva@gmail.com) або звичайним поштовим відправленням з вкладенням паперового та електронного варіанту на будь-якому з носіїв (СD, DVD, флеш). Файли необхідно іменувати відповідно до прізвища першого автора, наприклад, “Супруненко”. Не можна в одному файлі поміщати кілька статей.
 4. Для контактів з редакцією вказати поштову адресу, номери телефонів, факсу , електронну пошту.
СТРУКТУРА СТАТТІ:

УДК НАЗВА СТАТТІ ( великими літерами).

Прізвище та ініціали автора. Повна назва організації (порожній рядок )

Анотації: російською , українською та англійською мовами . Структура анотацій: прізвище та ініціали автора, назва статті, текст анотації. Ключові слова російською, українською та англійською мовами. Обсяг ключових слів: 5-10 слів (порожній рядок) Вступ: актуальність, аналіз досліджень і публікацій (з посиланням на літературні джерела), виділення невирішених раніше проблем, яким присвячується стаття. Мета і завдання. Автор також може включати: об’єкт, предмет, методи та організацію дослідження. Результати дослідження. Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновки. Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Література. Вся використовувана при написанні статті література повинна бути представлена ​​в тексті вигляді посилання (у квадратних дужках). (порожній рядок ) Прізвище та ініціали автора англійською мовою. Переклад прізвища та назви статті – обов’язкові!

ДО УВАГИ АВТОРІВ СТАТЕЙ ! АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ .
ВСІ АВТОРИ СТАТЕЙ ПОВИННІ Обов’язково надіслати Авторську довідку з наступною інформацією:
АВТОРСЬКА ДОВІДКА:
 • прізвище, ім’я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • займана посада;
 • науковий ступінь;
 • робочу адресу – індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • домашня адреса – індекс, вулиця, номер будинку і квартири, місто, країна;
 • контактні телефони (мобільний телефон).