ІСТИННІ ТА УЯВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ У БЕЗПЕКОВОМУ КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ

Випуск: Зовнішні справи, №3,2020

Doi: 10.46493/2663-2675-2020-3-3

Автори:

Микола Кужельний, Науковий співробітник ДУ «Інститут Всесвітньої історії НАН України»,

У дослідженні автор проаналізував та узагальнив основні тенденції формування та застосування справжніх і уявних цивілізаційних цінностей у контексті безпеки глобального світу. Обґрунтовано важливість розв’язання аксіологічних задач. Зазначено, що проблема розвитку цивілізацій та ціннісної платформи цивілізаційних змін є важливою сферою наукових досліджень, враховуючи важливість метакатегорії «цивілізація» та її методологічне значення для вказівки на досягнення людського розвитку всіх разів. Методологія дослідження базується на використанні набору філософських, світоглядних, загальнонаукових принципів та підходів. Важливим у роботі був метод збору фактичних даних та метод їх збирання (аналізу). Автор робить висновок, що цінності чинять значний вплив на суспільство та його інтеграцію у глобальні процеси, що, у свою чергу, гарантує певну безпеку чи його ілюзію. Зазначено, що колективна безпека є основною цивілізаційною цінністю. Це спільна основа для побудови міжнародної комунікативної участі, спрямованої на запобігання глобальним катастрофам, а важливим аспектом проблеми колективної безпеки є її зв'язок з демократією. Етнічна політизація - це процес залучення до політики, активного політичного життя народів (етнічних спільнот), який виникає на основі об'єктивної потреби в перестановці суспільства. Мультикультуралізм, що проник у суспільство, створив нову концепцію. Поняття глобального суспільства замінюється поняттям вузлового суспільства: індивіди вже не належать до єдиного суспільства, а включаються в численні мережі, що перетинаються, і це створює безліч можливих (і варіативних) поєднань. Ми відзначаємо певну кризу представницької демократії і, відповідно, актуалізацію прямої демократії (від елітарності до егалітаризму; від домінування експертних знань до належного врахування та важливості «людських» знань). Вказується, що ключовими орієнтирами розвитку сучасної глобальної системи є аксіологічні пріоритети гуманізму, культурної толерантності та взаємоповаги, визнання політичної та правової рівності суб'єктів міжнародних відносин, які мають різні економічні, геополітичні та ресурсні вага.

Ключові слова : глобальне суспільство, цивілізаційні цінності, гуманізм, безпека, глобальні виклики

Мова статті : Українська

Дата розміщення онлайн : 20.04.2020

Завантажити статтю

Список пристатейної літератури :

 1. Артановський С. «Проблема етноцентризму, етнічної своєрідності культур і міжетнічних відносин у сучасній зарубіжній етнографії і соціології» / актуальні проблеми етнографії і сучасна зарубіжна наука, К.,1999.
 2. Дейнека Т. А. Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз): монографія. Київ, 2018.
 3. Дерев’янко О. Сім звичок високоефективних держав. Науковий світ, № 9,  2010, С. 18 – 19.
 4. Етнічний довідник: У 3-х ч. Ч. 2. Етноцентризм, К., 1996, 240 с.
 5. Инглхарт Р. Постмодерн:  меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. Режим доступу: http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/I/1997-4-2-Ingleheart_Postmodern.pdf
 6. Костиря І. О. Сучасні геокультурні стратегії в політиці трансрегіональної комунікативної взаємодії. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук. Київ, 2016. Режим доступу: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/D_26.053.12/dis_Kostira.PDF
 7. Лозко Г. Етнологія України, К., 2001.
 8. Михайлишин Г. Й. Аксіозмістовні аспекти гуманізму на сучасному етапі розвитку людства, Мультиверсум. Філософський альманах. Вип. 8. Київ, 2012. С. 105 – 117.
 9. Нікітенко В. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен, Гуманітраний вісник ЗДІА, 2013, № 53, С. 263 – 272.
 10. Норман Девіс, Європа. Історія, К. : Основи, 2018, 1464 с.
 11. Перотті А. Виступ на захист полікультурності, Вид-во Ради Європи, 1994, 128 с.
 12. Римаренко Ю. Основи етнодержавознавства. – К., 2007, 524 с.
 13. Семигіна Т. Словник із соціальної політики. Київ, 2005.
 14. Сіденко В. Р. Нові глобальні виклики та їхній вплив на формування суспільних цінностей, Український соціум. 2014. № 1. Режим доступу: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2014/01/7-21__no-1__vol-48__2014__UKR.pdf.
 15. Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах, авт. колектив: М. І. Михальченко (керівник) та ін. Київ, 2013.
 16. Шульга М. Універсальність цінностей європейської цивілізації, Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. № 4. 2017. С. 27 – 38.