Перша жінка на керівній посаді у зовнішньополітичному відомстві Української Народної Республіки

DOI: 10.46493/2663-2675-2021-3-4-6

Автори:

Ірина Матяш , доктор історичних наук, Голова Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

Мова статті : українська

Список пристатейної літератури :

1. Якименко, Людмила; Кривошея, Ігор. Надія Суровцова (1896 – 1985): у пошуках втраченого часу. Умань : Сочінський М. М., 2016. 279 с.; Синицький, П. Е. Громадсько-політична діяльність Н. В. Суровцової (1896 – 1985) : дис….канд. іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / НАН України, Ін-т історії України. Київ, 2010. 230 арк. ; Рубльов, О. С.: Синицький, П. Е. До історії вітчизняного совєтофільства початку 1920-х років: співробітництво Н. Суровцової у часописі «Нова Громада» (1923 – 1924). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2007. Вип. 13. С. 197 – 219; Плющ, Л. Пам’яті Надії Суровцової : спогади. Сучасність. 1985. № 12. С. 84 – 90; Роженко, М. Надія Суровцова в справах «УНЦ» та «УВО». Укр. слово. 1996. 7 берез. (Чис. 10). С. 12; Кривошея, І. Якименко, Л. Участь Надії Суровцової в Українській на[1]ціонально-демократичній революції (1917 – 1921 рр.). Київські історичні студії : зб. наук. пр. 2016. № 1. С. 78 – 86 та ін.

2. Суровцева, Надія. Спогади. Київ: Видавництво ім. О. Теліги, 1996.

3. Історія української дипломатії… С. 107.

4. Дорошенко Дмитро. Мої спомини про недавне минуле (1914 – 1920 роки): Науково-популярне видання. К.: Темпора, 2007. С. 261.

5. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 32. 

6. Державний вісник. 1918, 18 травня. № 2. С. 2; Дорошенко Дмитро. Мої спомини про недавне минуле (1914 – 1920 роки): Наук.-поп. ви[1]дання. К.: Темпора, 2007. С. 263 iл.; Гай-Нижник П. «Сірий кардинал» гетьмана П.Скоропадського (Нариси до політичного портрету О.О. Палтова) . Людина і політика. 2004. № 3. С. 147 – 151.

7. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. l. Спp. 53. Арк. 23. 15

8. Історія української дипломатії : перші кроки на міжнародній арені (1917– 1924 рр.) : документи і матеріали / Держкомархів України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства ; [авт. передм., упоряд.: І. Б. Матяш та ін. ; редкол.: К. І. Грищенко (голова) та ін.]. Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. С. 161.

9. Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені… С. 293 – 295