Особливості перекладу лінгвокультурологічних концептів (на матеріалі грузинської, української та російської мов)

Випуск: Зовнішні справи, №3,2020

Doi: 10.46493/2663-2675-2020-3-5

Автори:

Анастасія Думбадзе, Докторант Батумського державного університету Шота Руставелі,

Марина Арошидзе, професор Батумського державного університету Шота Руставелі,

Сучасна наукова антропоцентрична парадигма сформувала новий погляд на поняття мови: важливим аспектом лінгвістичного дослідження цієї концепції є розгляд взаємозв'язку між мовою та культурою етнічної групи. Мова - це дзеркало культури та її скарбниця. Культурні особливості виявляються в мовах у важливих основних формаціях / концепціях. Вивчення та усвідомлення їх важливе для правильного розуміння подібних чи відмінних особливостей між мовними одиницями та мовними системами в цілому та, зокрема, точним перекладом. Аналіз понять тісно споріднених мов (української та російської) та їх функціонування у багатосистемних мовах (українська та грузинська) представляє великий інтерес не лише у порівняльній площині, а й з точки зору мовокультурних особливостей цих мов. Таке порівняння показує, як подібні культурні характеристики життя людей формують подібні риси за значенням мовних одиниць. В той час, як різні особливості життя етносу, відмінні культурні реалії формують індивідуальні особливості кожної мови, включаючи тісно пов’язані між собою. Вивчення такої різниці важливе для правильного розуміння особливостей концептуальної системи кожної мови, під впливом якої формується унікальна мовна картина світу. Дослідження проводилось на прикладі аналізу понять «свобода / свобода» в українській, російській та грузинській мовах. Під час дослідження було виявлено значні відмінності в українській та російській мовах, які пов’язані з різницею в культурах українського та російського народів. У той же час аналіз понять на грузинській та українській мовах показав багато цікавих подібностей та паралелей, які також виправдані подібними культурними особливостями. (Робота виконана в рамках проект KEAC-BSR, що фінансується програмою Європейського Союзу «Горизонт 2020» в рамках Грантової угоди № 734645)

Ключові слова : мова, культура, етнос, мовна культура, концепція, свобода, свобода

Мова статті : Українська

Посилання на повний текст статті

Дата розміщення онлайн : 20.04.2020

Завантажити статтю

Список пристатейної літератури :

1. Вербицкая Л.А. Язык и общество. Роль языка в жизни общества. Издательство (журнал): ООО «Педагогика». М. – 2015г., 3 – 18 с.

2. Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова. Київ, 1965 р.

3. Катаєва Н.М. Русский концепт «Воля». автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 – Єкатеринбург. 2004. – 23 с.

4. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений. – Издательский центр «Академия», 2001 г. – 208с.

5. Михайленко А.О. Украинский и русский: в чем разница? // журнал «Интересная лингвистика». – 2010 г.

6. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е изд. - М.: Академический проект, 2004, с. 42 – 67.

7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Издательство «Слово». 2000г. – 146 с.

8. Яцкевич О.О. Концепт «Воля» в українській мовній картині світу: автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.02.01 – Харків: Б.в., 2009 . – 19 с.