КОНСОЛІДАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПОРЯДКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Випуск: Зовнішні справи, №3,2020

Doi: 10.46493/2663-2675-2020-3-1

Автори:

Микола Фесенко, доктор політичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»,

Розглядаються проблеми та перспективи формування нового міжнародного порядку з точки зору трансформації міжнародної системи. Доведено, що стійкий розвиток сучасної міжнародної системи залежить від консолідації міжнародної спільноти та конструктивної співпраці між учасниками міжнародних відносин. Таким чином, необхідно розпочати процес розробки нової моделі управління світом, яка б враховувала умови глобального світу XXI століття. Доведено необхідність всебічного вивчення складових глобальної кризи світового управління та пошуку механізмів її подолання шляхом консолідації учасників міжнародної системи. Складна криза в різних галузях і на різних рівнях - від локального до глобального - виявляється недієздатною, через відсутність відповідних механізмів, міжнародного співтовариства для подолання кризи глобальної системи, що включає світову кризу. Таким чином, сучасна криза на глобальному рівні завжди вимагає пошуку засобів та факторів, які забезпечили б стабілізацію соціальних, економічних та політичних відносин, консолідацію соціальних держав та всіх членів міжнародної системи. Сучасна криза глобальної системи не є випадковою, і це природне явище, пов'язане з довготерміновими тенденціями світового політичного та економічного розвитку. Таким чином, криза світової системи має свої особливості та відмінні риси, пов'язані з процесами глобалізації, регіональної політичної та економічної інтеграції, глобальної міграції тощо. Розвиток кризи прискорився через крах біполярної міжнародної системи та посилення глобалізації. Очевидно, що вирішення кризових ситуацій можливо досягти за умови придбання нової міжнародної системи балансу, який би відповідав належним чином глобальним трансформаціям. З цього погляду зміни в соціальному розвитку зробили проблему міжнародної політичної консолідації надзвичайно актуальною, оскільки вона спрямована на сталий розвиток людства.

Ключові слова : consolidation, international order, transformation, international system, global governance, global systemic crisis, participants in international relations

Мова статті : Українська

Посилання на повний текст статті

Дата розміщення онлайн : 20.04.2020

Завантажити статтю

Список пристатейної літератури :

1. Фесенко М.В. Консолідація суб’єктів світ-системи у розбудові нового міжнародного порядку / М.В. Фесенко. – К. : Центр вільної преси, 2015. – 527 с.

2. Фесенко М.В. Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір / М.В. Фесенко // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія Історія. Політологія. – Випуск 7-8. – Маріуполь, 2013. – С.34 – 40.

3. Алексєєв В.П. Світ глобальних проблем [Елктроний ресурс] / В.П. Алексєєв. – Режим доступу: http://ur.co.ua/104/3327-1-mir-global-nyh-problem.html 

4. Косиченко А.Г. Глобализация и религия / А.Г. Косиченко // Век глобализации. – 2013. – № 1. – С. 47 – 58.

5. Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира. / И.В. Кудряшова. // Полис. – М., 2002. – №1. – С. 66 – 77.

6. Чумаков А.Н. Глобализация: контуры целостного мира  / А.Н. Чумаков. ‒ М. : Проспект, 2014. ‒ 512 с.

7. Назаретян А.П. Нелинейное будущее. Мегаистория, синергетика, культурная антропология и психология в глобальном прогнозировании / А. П. Назаретян ; Ин-т востоковедения РАН, Центр мегаистории и системного прогнозирования, Благотворительный фонд Сергея Саркисова, Междунар. фонд за выживание и развитие человечества, Фонд «Здравомыслие». – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Аргамак-Медиа, 2015. – 508 с.

8. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

9. Вебер А. Б. Человечество перед экологическим вызовом // Универсальная и глобальная история. Эволюция Вселенной, Земли, жизни, общества / под ред. Л.Е. Гринина, И.В. Ильина, А.В. Коротаева. Волгоград : Учитель, 2012. – С. 597-607.

10. Global trends 2030 : alternative. worlds a publication of the national intelligence council. – December 2012. – 169 р.