Історичне минуле

Сучасна українська дипломатія через призму наукових досліджень
Сергій Пирожков
16.06.2014, 12:59

Колективна монографія "Дипломатична діяльність України у сучасному світі", створена видатними дипломатами та відомими науковцями України Анатолієм Зленком, Геннадієм Удовенком, Борисом Гуменюком, Миколою Кулінічем, Павлом Кривоносом, Валерієм Солдатенком, Миколою Держалюком, Анатолієм Денисенком, Василем Туркевичем, Ігорем Алєксєєнком, є фундаментальним дослідженням, у якому ґрунтовно висвітлюються найважливіші питання становлення та розвитку дипломатичної служби як основного механізму безпосередньої реалізації зовнішньої політики незалежної та суверенної України. Спираючись на широку джерельну базу та досвід, набутий за два останні десятиріччя, практичні знання кадрових дипломатів та наукову аналітику вчених-міжнародників, авторський колектив здійснив аналіз політико-правових і соціально-економічних засад України, які безпосередньо визначили та визначають напрями її зовнішньої політики в різних міждержавних обставинах. Монографія розглядає також закономірності та міжнародні правові норми, що регулюють відносини в сучасному багатовекторному світі; розкриває способи, форми і механізми, якими дипломатія, як особливий вид державної служби, керується в ході проведення зовнішньої політики держави, спрямованої на зміцнення її суверенітету й авторитету на міжнародній арені; визначає пріоритети й стратегічні завдання, оперативне вирішення яких забезпечило незворотність міжнародної підтримки державотворчих процесів в Україні. Особливу увагу приділено суперечливим процесам перехідних умов, що ускладнюють прискорений розвиток держави в цілому, становлення дипломатичної служби України та подальше зміцнення її позицій на міжнародній арені, зокрема. Відзначається особливість геополітичного становища нашої країни, яка перебуває на межі двох світових цивілізаційних просторів − Європи й Азії, що залишається визначальним чинником її міжнародної політики. Утвердження України як суверенної та економічно сильної держави є одним із важливих факторів гарантованого миру і стабільності на всьому європейському континенті. Треба відразу зауважити, що наукові видання, присвячені дипломатичним проблемам, виходять у нашій країні не часто. Причина очевидна − Україна як держава ще тільки формується, тому варто вітати кожну публікацію. Монографія "Дипломатична діяльність України у сучасному світі" була схвально прийнята в дипломатичних і наукових колах як аналітична та багатофункціональна робота, однаково цікава практикуючим дипломатам і фахівцям-міжнародникам, викладачам політичних дисциплін, студентам, журналістам, історикам.

Слід наголосити, що це перша, до того ж досить вдала, спроба відомих політиків, професійних дипломатів, науковців на високому науково-аналітичному рівні висвітлити процеси розбудови нашої дипломатичної служби, показати її практичний внесок у забезпечення міжнародного визнання України та здобуття нею статусу повноправного і впливового суб'єкта міжнародних відносин. Не можна обійти увагою й той факт, що гідний внесок задля появи на світ цієї колективної праці зробили колишні міністри закордонних справ України А.М. Зленко та Г.Й. Удовенко, які були першопрохідцями у справі формування дипломатичної служби України, а також відомі вчені й дипломати В.Ф. Солдатенко, Б.І. Гуменюк, М.А. Кулініч, розділи-дослідження яких значно посилили змістовну частину пропонованого дослідження.

Актуальність порушених авторами проблем не викликає жодних сумнівів, що реалізація європейської інтеграції, як стратегічної мети України, здійснюється у винятково нових міжнародних умовах, коли біполярний світовий правопорядок відійшов у минуле, й атлантично-європейська геополітична спільнота виявилася домінуючим чинником у ньому. Україна відійшла від збанкрутілої радянської системи й обрала сформовану на класичних демократично-правових засадах західну цивілізаційну модель.

Передумовою появи цінної дипломатичної монографії стало видання об'ємного і змістовного щорічника "Україна дипломатична", чотирнадцять томів якого вже вийшло у світ і стало великим науковим набутком не тільки для українських дипломатів, а й зарубіжних, які з великим зацікавленням вміщують у ньому свої статті та інтерв'ю.

Завдяки активній діяльності Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв і редакції наукового щорічника "Україна дипломатична" сформувалась оптимальна й усталена модель добору матеріалів, які стають фундаментом для подальших монографічних і прикладних досліджень, зокрема й книги "Дипломатична діяльність України у світі".

У 2013 р. світ побачив уже чотирнадцятий випуск цієї ґрунтовної книги, тому можна впевнено сказати: всі томи щорічника є дипломатичною енциклопедією нашої молодої держави.

Аналіз чотирнадцяти томів часопису "Україна дипломатична", на сторінках якого було видрукувано майже п'ятсот публікацій, що торкалися практично всього спектра міжнародної та дипломатичної тематики та аналітичної проблематики, дає змогу зробити висновки: маємо ґрунтовне видання, яке здобуло визнання не тільки вітчизняного та зарубіжного дипломатичного корпусу, а й політиків, науковців, істориків, соціологів, аналітиків, публіцистів, широких кіл громадськості. Усі вони мають можливість отримувати достатньо великий обсяг інформативного матеріалу, наукових оцінок подій і явищ міжнародного життя в історичному та сучасному вимірі.

Відзначаючи позитивну роль "України дипломатичної" у становленні та розбудові національної дипломатії, слід звернути увагу на те, що й інші праці цього циклу є вагомим науковим доробком не тільки для тих, хто безпосередньо на практиці займається міжнародною діяльністю, студентів і викладачів вишів відповідного профілю, а й для всього відкритого громадянського суспільства, яке все активніше залучається до європейських і світових процесів. В умовах глобалізації й сучасних інформаційних технологій, масової комунікації, що стають усе більш визначальними у сфері діяльності державних інституцій, суспільних організацій і переважної більшості громадян, подібні праці стають своєчасними та доцільними.

Сьогодні доробок групи дипломатів і науковців, згуртованих Генеральною дирекцією з обслуговування іноземних представництв, включає ще й серію книг щорічника "Україна дипломатична": Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.). Документи і матеріали - К.: Вид-во гуманітарної літ-ри, 2010. - 592 с.; Матяш І.Б., Мушка Ю.Ю. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині. - К.: Видавничий дім "КМА", 2005. - 400 с.; Денисенко А.В., Туркевич В.Д. Постпред України Іван Грищенко. Біографічне есе. - К.: ІВЦ Планета, 2011. - 96 с.; Денисенко А.В., Туркевич В.Д. Людина планети. Штрихи до портрета Геннадія Удовенка. Біографічне есе. - К.: ІВЦ Планета, 2011. - 376 с.; Денисенко А.В., Туркевич В.Д., Шпаковськи Л.І. Лідер двох епох. Азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва. - К.: ІВЦ Планета, 2013. - 328 с.

Мені, як дипломатові, хочеться відзначити, що монографія "Дипломатична діяльність України у сучасному світі" та чотирнадцять випусків щорічника "Україна дипломатична", подані Дипломатичною академією України на розгляд Комітету з державних премій науки і техніки як цикл робіт "Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва", є унікальним узагальнюючим результатом ґрунтовного дослідження становлення, розвитку та успішної діяльності дипломатичної служби в реалізації зовнішньої політики незалежної України. Спираючись на велику джерельну базу і власний унікальний досвід дипломатичної діяльності, авторський колектив здійснив всебічний аналіз міжнародної політики України та дослідив видатну роль дипломатичної служби в її реалізації. Монографічне дослідження є комплексним, що виконане на належній доказовій документальній основі та високому професійному рівні, розкриває наступність міжнародної діяльності України впродовж ХХ - поч. ХХІ ст. як головного аргументу міжнародної правосуб'єктності Української державності. Зроблені висновки мають не тільки наукове, а й практичне значення і стануть у нагоді політикам і дипломатам, фахівцям і науковцям з міжнародних відносин, широкому колу громадськості України.