Інтеграція

Дипломатична академія України при МЗС України: двадцять років у фарватері сучасної міжнародної освіти (інституціоналізація, здобутки, майбуття)
Вячеслав Ціватий
13.01.2016, 11:00

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України у 2015 р. урочисто відзначає своє 20-річчя. Ми пишаємося здобутками, інституційним розвитком і традиціями нашого навчального закладу, чия історія і сьогодення тісно пов'язані з інституціоналізацією й розвитком сучасної української державності.

Створення такого навчального закладу в 1995 р. було вимогою часу, адже молода незалежна держава потребувала кваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Автором ідеї створення галузевого профільного закладу з підготовки українських дипломатів став перший Міністр закордонних справ України Анатолій Максимович Зленко, а втілював її в життя його наступник Геннадій Йосипович Удовенко. Значний внесок в інституційний розвиток і становлення академії зробили міністри закордонних справ України - Борис Іванович Тарасюк, Костянтин Іванович Грищенко, Володимир Станіславович Огризко, Арсеній Петрович Яценюк, Павло Анатолійович Клімкін.

Двадцять років для навчального закладу - термін зовсім невеликий, але з огляду на складні проблеми, які доводиться вирішувати в процесі становлення та інституціонального розвитку Дипломатичної академії України при МЗС, суспільно-економічні умови, в яких ми працюємо, - це ціла епоха. Дипломатична академія України - це символ стабільності, надійності та передбачуваності, що в освітній справі - найголовніше.

Ми як навчальний заклад довели на практиці свій високий професіоналізм і конкурентоспроможність на вітчизняному освітньому ринку та міжнародному рівні. Академії вдається працювати ефективно та якісно, роблячи свій внесок у розвиток національної та міжнародної системи освіти.

Девізом академії є вислів "Мистецтво долати кордони". У цих словах відображене наше прагнення не тільки передати безцінні наукові й культурні здобутки від покоління до покоління, а постійно вдосконалюватися у формуванні професійних компетентностей і професійної майстерності дипломатів, підготовці конкурентоспроможних фахівців у сфері зовнішніх зносин, зовнішньої політики і дипломатії, справжньої інтелектуальної та дипломатичної еліти України.

В освітній і науковій галузях "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (згідно з переліком 2015 року) академією розроблені й пропонуються сучасні освітні програми за різними формами підготовки магістрів, кандидатів, докторів наук з історичних, політичних та економічних наук, підвищення кваліфікації державних службовців, задіяних у сфері зовнішніх зносин і, перш за все - працівників дипломатичної служби та інших управлінських кадрів.

Виконання своєї головної місії, визначеної Президентом України, та статутних завдань академії забезпечується сформованою інноваційною навчальною, навчально-методичною й науково-дослідною інфраструктурою, високопрофесійним кадровим потенціалом з багатим багаторічним досвідом практичної роботи у сфері дипломатії, запровадження інноваційних освітніх технологій.

З 1 вересня 2006 р. академія функціонує в новому відреставрованому приміщенні на вулиці Великій Житомирській, 2, поряд з головною будівлею Міністерства закордонних справ України.

У 2015 р. академія підбила підсумки двадцятирічного періоду свого інституційного становлення в контексті модернізаційних і трансформаційних процесів в Україні, європейських і світових тенденцій підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики і дипломатії. Про це свідчить проведення в закладі 23-24 грудня 2015 р. Міжнародної науково-практичної конференції: "Зовнішня політика і дипломатія: український та світовий досвід" (м. Київ), спрямована на виконання зрослих завдань кадрового і науково-консультаційного забезпечення реформування зовнішньополітичної та дипломатичної служби, і в першу чергу - МЗС України.

Ураховуючи досвід академії з підготовки і підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, а також державних службовців, задіяних у сфері зовнішніх зносин, провідні світові тенденції в підготовці фахівців для системи дипломатичної та консульської служби, цілі та принципи Болонського процесу, керуючись настановами, що містяться у виступах Президента України Петра Олексійовича Порошенка, рішеннях Колегії МЗС України, уточнено місію академії, яка полягає в сприянні демократичним змінам шляхом професіоналізації сфери зовнішніх зносин, її кадрового і наукового забезпечення, а також проблем, що потребують невідкладного розв'язання. Вони пов'язані з удосконаленням системи взаємодії з органами державної влади, актуалізацією змісту і форм навчання, ефективності форм і методик підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації з іноземних мов, конструктивністю наукових досліджень з урахуванням вимог практичної діяльності, подальшим інноваційним розвитком фахової освіти та інформатизації суспільства.

Академія на сьогодні запроваджує ефективні форми організації освітнього процесу з урахуванням зарубіжного досвіду й нових інформаційно-комунікаційних технологій. У навчальному процесі використовується оновлений програмний матеріал і застосовуються новітні методики й інформаційні технології, що дає змогу в цілому успішно вирішувати завдання підготовки та підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби та інших органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.

У навчальний процес упроваджено активні форми навчання як першочергові умови вдосконалення навчального процесу, а саме: дискусії різного типу (дискусії в групі, "круглі столи", "мозкова атака", відеоконференції тощо); ситуаційні методи (тренінг, інцидент, аналіз конкретної ситуації, техніка ведення переговорів); імітаційні методи (інсценування чи ролева гра, ділові ігри); практичних методів (розроблення конкретних замовлень - довідки, доповіді, імпровізація ситуацій, стажування).

Одним із важливих завдань діяльності Дипломатичної академії України є підготовка фахівців для дипломатичних служб зарубіжних країн. Із початку своєї діяльності ДАУ працює як відкритий міжнародний навчальний заклад, у стінах якого набувають професійної підготовки громадяни зарубіжних країн - Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Грузії, Індонезії, Казахстану, Росії, Туркменістану, Перу, Монголії та інших.

Дипломатична академія України має двосторонні угоди про співпрацю з профільними освітніми закладами США, Великої Британії, Франції, Росії, Азербайджану, Казахстану, Болгарії, Словенії, Естонії, Грузії, Чехії, Польщі, Сербії, Хорватії, Македонії, Білорусі, Китаю, Єгипту, Бразилії, Чилі, Перу та ін. Налагоджено співробітництво з провідними університетськими центрами Канади та Німеччини в рамках урядових програм технічної допомоги, що сприяє підвищенню рівня фахової та мовної підготовки слухачів, розширює можливості для професорсько-викладацького складу здійснювати наукові дослідження та ознайомлюватися з новітніми методиками навчання.

Важливою складовою підготовки дипломата є творча інновація сучасного світового досвіду дипломатичної освіти в існуючі навчальні програми. На нашу думку, у перспективі освітня й науково-дослідницька програма ДАУ повинна включати такі напрями: приведення наукової і навчально-методичної системи підготовки дипломатичних кадрів у відповідність із положеннями Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО); удосконалення підготовки висококваліфікованих спеціалістів в аспірантурі й докторантурі; розширення спектру фундаментальних і спеціальних дисциплін; поглиблення професійної підготовки дипломатів, що відповідає сучасним вимогам; розширення діяльності системи підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби та набуття ними професійних компетентностей.

Варто відмітити й труднощі, в основному, науково-методичного та навчального змісту, що відображають складність становлення та розвитку вітчизняної системи освітньої підготовки дипломатів в умовах нових викликів і загроз глобалізованого світу.

Проблемою є дефіцит напрацьованих на національному рівні теорій і концепцій політики, що можуть застосовуватися й до міжнародних відносин, і до дипломатії як інтегральних складових світового історичного та політичного процесів, які характеризуються соціокультурною різноманітністю та багатовекторністю свого розвитку.

Дипломатична діяльність у сучасних її видах: економічна, енергетична і гуманітарна дипломатія, − потребує поглибленої країнознавчої та регіонознавчої професійної підготовки дипломата, особливо в умовах глобалізації. Дипломати повинні досконало знати країни й регіони, з якими і в яких вони працюють. Практика показує, що для засвоєння політичної та соціокультурної специфіки зарубіжних країн необхідний тривалий час і фундаментальна підготовка, у якій повинен брати участь весь комплекс державних відомств, що мають відношення до обслуговування зовнішньої політики.

Створені останнім часом в Україні центри та інститути випускають, в основному, економістів, юристів і лінгвістів, як правило, без серйозної країнознавчої підготовки. Нестачу кваліфікованих викладачів-країнознавців Дипломатична академія частково поповнює за рахунок залучення до навчального процесу досвідчених дипломатів-практиків із числа відповідальних співробітників МЗС України.

Приємно відмітити, що в стінах академії активно працюють, через різні форми комунікації діляться своїм безцінним досвідом з новою дипломатичною зміною такі визначні дипломати як Анатолій Зленко, Юрій Кочубей, Володимир Огризко, Борис Тарасюк, Борис Гуменюк, Микола Кулініч, Ігор Турянський, Микола Макаревич, Борис Корнєєнко, Петро Сардачук, Володимир Бруз, Іван Майдан, Віктор Нагайчук, Віктор Маштабей, Юрій Богаєвський, Володимир Хандогій, Олександр Цвєтков, Богдан Яременко, Євгенія Лускалова, Василь Філіпчук, Василь Кирилич, Дмитро Кулеба, Андрій Сибіга та багато-багато інших дипломатів-особистостей.

Це серйозна запорука того, що з нових стін академії вийде оновлена генерація українських дипломатів, гідних тих важливих і високих завдань, що стоять перед незалежною Україною в прийдешньому світопорядку.

Професія дипломата, зумовлена вашим талантом, є найпрекраснішою серед професій! Дипломатами не народжуються - щоб дипломатом бути, необхідно наполегливо навчатися і працювати над своїм самовдосконаленням! Адже талант - це ваше надбання! Бережіть його і наполегливою працею досягайте найвищих вершин дипломатичного Олімпу!

Навчання в Дипломатичній академії України відкриє вам шлях до високого мистецтва дипломатії! Працюйте і творіть! Перед вами велике майбутнє! Ми прагнемо, аби кожен, хто навчається тут, проявляв свої таланти, досягнув успіху, сміливо йшов уперед до здійснення власних мрій!

Кожний наш студент - це індивідуальність, а вища освіта в ДАУ при МЗС України - це система реалізації науково-освітнього і культурно-виховного процесу через інформаційно насичене інтелектуальне й духовне середовище відповідно до запитів і уподобань особистостей, які прагнуть стати відмінними дипломатами та фахівцями у сфері зовнішньої політики і дипломатії.

На когось із випускників академії чекає стабільний професійний шлях у МЗС України, на когось - стрімкий кар'єрний зліт, а комусь ще, можливо, доведеться шукати себе в складній системі політико-дипломатичних координат професійної самореалізації. Але за будь-яких умов пам'ятайте: знання, уміння, навички та професійні компетенції, сформовані та здобуті в академії, назавжди залишаться цінним інтелектуальним капіталом. "Все своє ношу з собою" - говорив давньогрецький мудрець Біант, і ваші знання та набуті професійні компетентності теж назавжди залишаться з вами.

Бажаю вам, дорогі колеги, студенти, аспіранти, випускники, друзі академії, безліч радісних подій, добробуту і процвітання в рік славного 20-річного ювілею Дипломатичної академії України при МЗС України. Нехай ваш шлях буде світлим, життєвий небосхил - безхмарним, а на ваших обличчях завжди розквітають щасливі усмішки - такі ж безтурботні й сповнені віри в майбутнє, якими ви сяєте сьогодні!

Я вірю в те, що кожен із нас, врахувавши досвід двадцяти років функціонування академії, гідно представлятиме й надалі нашу академію, примножить її потенціал, силу і славу!